Page 6 - Sempozyum-2021
P. 6

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu            Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu     Ahi Evran Salonu
         Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı      Oturum Başkanı             Oturum Başkanı      Oturum Başkanı       Oturum Başkanı
         Saati  Saati               Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL        Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ   Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ
                 Prof. Dr. İhsan SAFİ
                 Öğr. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR  Prof. Dr. Mitat DURMUŞ        Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER  Prof. Dr. Zılola      Doç. Dr. Baba MUHARREMLİ
                 İstiklal Marşı›nın Metinbilimi  Yunus Emre’nin Söz İkliminde   Örtmece ve Argo Sözlerin  KHUDAYBERGENOVA      Türkiye Türkçesi Ağızlarında
                 Açısından Değerlendirilmesi  Bir Ulusun “Özünün” Görüntü     Özellikleri ve Farklılıkları Özbek Türkçesinde Nezaket  Eski Kelimelerin Fonetik ve
         15:15  15:30               Düzeyleri                             Kategorisinin Araştırılması ve İfade  Sözcüksel - Anlamsal Özellikleri
                                                               Yöntemleri Üzerine


                 Dr. Ebubekir ERASLAN    Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU      Doç. Dr. Aylin KOÇ    Doç. Dr. Elnare ALİYEVA  Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK
       Oturum 15:30 15:45 Ters Dizimi       Oğuzca Özellikler            Pavlakis Melitopoulos’un  Türkçesinin Karşılaştırması Üzerine Türkçesi İzleri
                                                  GİANNOPOULOS
                                                               Azerbaycan Türkçesi ile Yeni Uygur
                                                                             Arsin Ağızlarında Batı Rumeli
                              Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’inde
                 “İstiklal Marşı”nın Söz Varlığının
                                                  Karamanlıca “Takvim-İ Ebedi”
                                                  Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Atasözleri
                                                                             Dr. Öğr. Üyesi Önder SEZER
                              Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ
                 Arş. Gör. Serkan FURTUN-Dr. Öğr.
                                                  Doç. Dr. Şehla AHMEDOVA
                                                               Dr. Öğr. Üyesi Elza ALIŞOVA
                                                               Azerbaycan Türkçesinde Elliptik
                                                  Açısından Önemi
                 Mehmet Akif Ersoy’un
                                                                             Atasözlerinin Cümle Yapısı
                              Nüshasının Söz Varlığı Hakkında
       3.  15:45  16:00 Üyesi Demet SANCI UZUN   Yûnus Emre (Ks) Dîvânı Kahire      Yansımalı Sözcüklerin Leksikografi  DEMİRDAĞ    Türkiye Türkçesi Ağızlarında
                                                                             Üzerine
                 Eserlerinin Türkçe Dersi Öğretim
                                                               Cümleler
                 Programı’na Uygunluk Açısından
                 Değerlendirilmesi ve Etkinlik
                 Örnekleri
                 Bilqeyis ALİYEVA     Arş. Gör. Dr. Mustafa DERE       Dr. Sunay DENİZ      Kadriye SAKUR       Banu NAGASHBEKOVA
                              Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun     Türkçede Mezarla İlgili Örtmece  Karapapak/Terekeme Türkçesi ile  Kazak Türkçesi Ağzında
                              Yunus Emre Piyesinde Kurgu ve      Sözcükler         Yazılmış Şiirler Üzerine Anlam  Hastalık Adları
                 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserle- İçerik                           Odaklı Bir İnceleme
         16:00  16:15 rinde Çağdaş Türk Düşüncesi
    16.15 - 16.30 Ara
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11