Page 4 - Sempozyum-2021
P. 4

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu           Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu    Ahi Evran Salonu
         Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı     Oturum Başkanı             Oturum Başkanı       Oturum Başkanı      Oturum Başkanı
         Saati  Saati Prof. Dr. Bilal KIRIMLI  Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR        Prof. Dr. Mustafa Sinan  Prof. Dr. Marcel ERDAL   Prof. Dr. Celal DEMİR
                                                  KAÇALİN
                 Prof. Dr. İhsan SAFİ    Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL        Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ   Prof. Dr. Ercan ALKAYA   Doç. Dr. Torali KYDYR
                              XIII.-XIV. Yüzyıl Yunus Emre’nin    Karakoyunlu Türkmen Sözlüğü Sibirya Tatar Türkçesinin Söz  Ali Şir Neveyi’nin
                              Dilinden Bazı Kelime ve Deyimler                 Varlığındaki Bazı Kelimeler Üzerine “Muhakemetü’l-luğateyn” adlı
         14:00  14:15               Üzerine                                           eseri ve Türk dili
                 Mehmet Âkif Ersoy ve Sultan II.
                 Abdülhamid Meselesi    Prof. Dr. Cem TUNA           Arş. Gör. Burcu SIBIÇ   Doç. Dr. Zoya KİRİLLOVA   Doç. Dr. İryna DRYGA
       2. Oturum 14:15 14:30 BELENKUYU       Yunus Emre’nin Divanı’nda        Osmanlı Tıbbındaki Müfredât  Kreşin Tatarlarında Tarımsal-Dinî  Urumlara Ait İncillerin
                 Dr. Öğr. Üyesi Bekir
                              Eleştirel Düşünme
                                                               Geleneklerle İlgili Söz Varlığı
                                                  Eserlerinin Sözlük Bilimi Açısından
                 İstiklâl Marşı’nda Mehmed Âkif’in
                                                                             Dilinde Kuzey Karadeniz
                                                               Üzerine
                                                  Değerlendirilmesi
                 Sesini Yeniden Duymak
                                                                             Türk Lehçelerinin İzleri Var
                                                                             Mı? (‘Ukrayna Arşiv Ve Müze
                                                                             Fonlarında XVIII. - XXI.Yy.
                                                                             Doğu Çıkışlı Eserler: Açıklamalı
                                                                             Bibliyoğrafya’ Projesi)
                 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL   Doç. Dr. Songül ÇEK         Arş. Gör. Derya KARATAŞ   Dr. Niyar KURTBİLAL   Dr. Öğr. Üyesi Sebahat
                 İzahtan Söyleme: Servet-i Fünûn’da  Yunus Emre’nin Teknolojinin Yön  Güncel Türkçe Sözlük’te Yer Alan  Kırım Tatar Dilindeki /ŋ/ ve /q/  ARMAĞAN
                 “Yeni İfade” Söylemi    Verdiği Yaşam Biçiminde Kazandığı    Akrabalık Adlarının Anlamsal  Seslerinin Bugünkü Durumu Tokat İli ve Yöresi Ağızlarında
         14:30  14:45               Yeni Anlamlar Üzerine          Değişimi                       İkincil Uzun Ünlüler
                 Dr. Öğr.Üyesi Berna CİVALIOĞLU  Dr. Öğr. Üyesi Gül Yılmaz ÇAL   Öğr. Gör. Mehmet Ali KİRAZ   Arş. Gör. Mehtap ÖZTÜRK   Dr. Ahmet ÇAM
                 SEVİNDİK          Osmanzâde Tâʼib Ahmed’in        Memduh Şevket Esendal’ın  Tatar Yazar Zölfet Hekim’in “Agım  “A” Pekiştirme Enklitiğinin
         14:45  15:00 Hasan Ali Toptaş’ın Heba  Münşeatı “Gevher-i Yektâ”da Sevgi    Romanlarından Türkçe Sözlük’e  Suda Ni Bulmas” Romanında Yatay  Güney Azerbaycan Türk
                 Romanında Dil ve Edebiyat İlişkisi ve Saygı Hitapları       Deyim Katkıları      ve Dikey Boyutların Sembolizmi Ağızlarındaki Kullanılışı    15.00 - 15.15 Ara
   1   2   3   4   5   6   7   8   9